ANBI-gegevens stichtingen gelieerd aan de Waalse Kerk

Stichting de Ruusscher

Walenpleintje 157, 1012 JZ Amsterdam

 

RSIN-nummer

00507861

 

Statutaire doelstelling

De Ruusscher Stichting is opgericht op 25 januari 1965 te Amsterdam, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41198939 en heeft als doel het doen van giften aan charitatieve doelen. Daarnaast ondersteunt De Ruusscher Stichting sociale en culturele activiteiten van (Waalse) instellingen in Nederland.

 

Samenstelling Bestuur

Het bestuur van De Ruusscher Stichting was per 1 januari 2015 als volgt samengesteld:

 

de heer J.C. Nel (voorzitter/penningmeester)

de heer R.A.F. van der Brug (secretaris)

de heer H.L.F. du Corbier (secretaris)

mevrouw M .G. Roland-Geestman (bestuurder)

mevrouw S. Mastenbroek-Ziegler (bestuurder)

mevrouw D.M.P. de Wolf-Guillemot (bestuurder)

de heer P. Van Oosten (bestuurder)

 

Beloningsbeleid
Er wordt geen beloning uitgekeerd voor het bijwonen van vergaderingen, of andere gemaakte uren.

 

Activiteiten gedurende het jaar

De Ruusscher Stichting heeft in het jaar 2015 een groot aantal charitatieve en culturele doelen ondersteund.

 

Financiële verantwoording

Bij het beheer van de portefeuillesamenstelling wordt een matig defensief beleid gevoerd. Daarbij is de verhouding van de portefeuille 36% aandelen en 64% obligaties.

 

 

 

Het jaarverslag van de stichting kunt u opvragen op bovenstaand adres.

 

Beleidsplan

 

Inleiding

Dit document geeft inzicht in de manier waarop de doelstellingen van De Ruusscher Stichting worden nagestreefd.

 

Doelstelling

 

De Ruusscher Stichting is een charitatief vermogensfonds. De doelstellingen van de stichting zijn statutair als volgt bepaald:

- Ouderenzorg en steun aan hulpbehoevende personen behorend tot de Waals-Hervormde Gemeente te Amsterdam, alsmede personen niet behorende tot de Waals-Hervormde Gemeente te Amsterdam;

- Het (financieel) stimuleren, bevorderen en ondersteunen van algemene kerkelijke, charitatieve, culturele en levensbeschouwelijke doeleinden, zulks naar het inzicht van het bestuur en voorts alles wat daarmede in de meest uitgebreide zin des woords verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

 

Financiën en beheer

 

De stichting heeft haar vermogen verworven via nalatenschappen, met name dat van de naamgeefster Agnete de Le Beck (1668 - 1746) echtgenote van Melchior de Ruijsscher.

 

- De financiële doelstelling van de stichting is instandhouding van het vermogen op de lange termijn.

 

- Het beheer van het vermogen is ondergebracht bij een professionele vermogensbeheerder; jaarlijks wordt er aandacht besteed aan het convenant met de beheerder en het mandaat dat hiervoor geldt.

 

- Bij het beheer van de portefeuillesamenstelling wordt een matig defensief beleid gevoerd. Daarbij is de richtlijn voor de verhouding van de portefeuille 36% aandelen en 64% obligaties.

 

- Het rendement op het vermogen wordt – indien mogelijk - volledig aangewend en besteed ten behoeve van de doelstellingen.

 

Bestuur

 

- De leden van het bestuur worden door het bestuur benoemd waarbij de Kerkenraad van de Waals-Hervormde Gemeente te Amsterdam casu quo al dan niet om advies gevraagd kan worden.

 

- Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen:

de heer J.C. Nel (voorzitter/penningmeester)

de heer R.A.F. van der Brug (secretaris)

de heer H.L.F. du Corbier (secretaris)

mevrouw M .G. Roland-Geestman (bestuurder)

mevrouw S. Mastenbroek-Ziegler (bestuurder)

mevrouw D.M.P. de Wolf-Guillemot (bestuurder)

de heer P. Van Oosten (bestuurder)

De bestuurders ontvangen geen vergoeding.

 

Beleid

 

Het actuele beleid van de stichting is gerelateerd aan de doelstelling en voorts gericht op de revitalisering van de Waalse Kerk als sociale, religieuze, spirituele en culturele gemeenschap. Vanuit deze doelstelling is het zogenoemde Walenplan ontwikkeld, gebaseerd op het organiseren van nevenactiviteiten op vier onderscheiden gebieden: muziek, discours, historie en francofonie.

 

De beoogde activiteiten omvatten:

* continuering en uitbreiding van het aanbod van (klassieke) muziek in de kerk;

 *opstarten van uiteenlopende cursussen en workshops in de consistoriekamer entameren van (discussie)bijeenkomsten rond belangrijke maatschappelijke thema's met raakvlakken aan geloof, filosofie en levensbeschouwing;

*bevorderen van studie naar en interesse voor de geschiedenis van het 'kerkelijk  erfgoed' - in samenwerking met de Vrije Universiteit te Amsterdam;

*zoeken naar in de tijd passende manieren om de Franse taal en het literaire cultuurgoed dat daarmee samenhangt levend te houden.

 

Voor de uitvoering van het plan is een overeenkomst gesloten met Walenpleintje BV, waarvan de stichting enig aandeelhouder is.

 

De stichting evalueert de resultaten van het plan per ultimo september 2016 en beslist per ultimo maart 2018 over continuering en de wijze waarop.

  

 

Stichting Wees-, Oude Mannen- en Vrouwenhuis van de Waalse Hervormde Gemeente (Hospice Wallon)

Walenpleintje 157, 1012 JZ Amsterdam

 

RSIN-nummer

804381392

 

Statutaire doelstelling

Stichting Wees-, Oude Mannen- en Vrouwenhuis van de Waalse Hervormde Gemeente (Hospice Wallon) is opgericht op 4 juli 1978 te Amsterdam, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41215301 en heeft als doel de ondersteuning van bejaarde leden van de Waalse Hervormde Gemeente in het algemeen en leden die woonachtig zijn bij Stichting Ouderenzorg Rivierenbuurt in het bijzonder. Voorts het (financieel) stimuleren, bevorderen en ondersteunen van algemene, kerkelijke, charitatieve en culturele doelen, zulks naar inzicht van het bestuur en voorts alles wat daarmede in de meest uitgebreide zin des woords verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

 

Samenstelling bestuur

Het bestuur van de Stichting Wees-, Oude Mannen- en Vrouwenhuis van de Waalse Hervormde Gemeente was per 1 januari 2015 als volgt samengesteld:

 

de heer J.C. Nel (voorzitter/penningmeester)

de heer R.A.F. van der Brug (secretaris)

de heer H.L.F. du Corbier (secretaris)

mevrouw M .G. Roland-Geestman (bestuurder)

mevrouw S. Mastenbroek-Ziegler (bestuurder)

mevrouw D.M.P. de Wolf-Guillemot (bestuurder)

de heer P. Van Oosten (bestuurder)

 

Beloningsbeleid

Er wordt geen beloning uitgekeerd voor het bijwonen van vergaderingen, of andere gemaakte uren.

 

Activiteiten gedurende het jaar

Stichting Wees-, Oude Mannen- en Vrouwenhuis van de Waalse Hervormde Gemeente (Hospice Wallon) heeft in het jaar 2015 Waalse Hervormde Gemeenten financieel ondersteund. Dit heeft plaatsgevonden door ondersteuning aan het Fonds Wallon.

 

Financieel beleid

Bij het beheer van de portefeuillesamenstelling wordt een matig defensief beleid gevoerd. Daarbij is de verhouding van de portefeuille 37% aandelen en 63% obligaties.

 


 

Het jaarverslag van de stichting kunt u opvragen op bovenstaand adres.

ANBI-gegevens Waalse Hervormde Gemeente te Amsterdam

Waalse Hervormde Gemeente te Amsterdam

Walenpleintje 157, 1012 JZ Amsterdam

 

RSIN-nummer

002560197

 

Algemene gegevens

De Waalse Hervormde Gemeente te Amsterdam is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven: "Een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten."

 

De Waalse Hervormde Gemeente te Amsterdam vormt samen met de Waalse Kerk van Haarlem een pastorale combinatie: de predikant van de Waalse Kerk Amsterdam is tevens predikant van de Waalse Kerk van Haarlem.

 

De Waalse Hervormde gemeente van Amsterdam (ook bekend onder de naam Eglise Wallonne d’Amsterdam) is opgericht in het jaar 1586. De voertaal tijdens de diensten is nog steeds Frans. De Waalse Kerken in Nederland vormen een aparte classis binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 4 artikel 21 lid 1 van de kerkorde van de Protestantse Kerk. Deze kerkorde is te vinden op de landelijke website van de Protestantse Kerk in Nederland.

 

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de de Waalse Hervormde Gemeente te Amsterdam.

 

Samenstelling bestuur (Consistoire)

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad zeven leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

 

Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De Kerkenraad (Consistoire) is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het Consistoire wordt op zijn beurt gecontroleerd door de Réunion Wallonne.

 

Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

 

Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link.

 

Het toekomstbeleid van de Waalse Kerk Amsterdam ligt verankerd in het zog. ‘Walenplan’, dat gericht is op behoud van de Waalse Kerk als religieuze gemeente en het ontwikkelen van culturele en spirituele nevenactiviteiten die passen binnen het DNA van de kerk. Deze zijn samen te vatten onder de noemers: muziek, discours, historie en francofonie. Het is de bedoeling dat dit pakket activiteiten de aantrekkingskracht van de kerk versterkt en bovendien een bijdrage levert aan de onderhouds- en exploitatiekosten van de kerk.

 

Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de Generale regeling rechtspositie predikanten. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, de koster/beheerder en de organist titulair, is geregeld in de Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland

 

De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link.

 

Verslag activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad.

Sinds medio 2015 is de Waalsche Hervormde Gemeente Amsterdam bezig om het hierboven genoemde ‘Walenplan’ te realiseren.

 

Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (budget) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren.

 

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

De voorgenomen bestedingen voor het jaar 2017 zullen niet sterk afwijken van de bestedingen in de afgelopen jaren. 

 

ANBI-gegevens Diaconie van de Waalse Hervormde Gemeente te Amsterdam

Algemene gegevens

 

Diaconie van de Waalse Hervormde Gemeente te AMSTERDAM

WALENPLEINTJE 157, 1012JZ AMSTERDAM

 

RSIN-NUMMER

824126476

 

De Diaconie van de Waalse Hervormde Gemeente te Amsterdam (Diaconie de l’Eglise Réformée Wallonne d’Amsterdam) bestaat sedert de alteratie van Amsterdam (1578) en is een zelfstandig onderdeel van deze gemeente zoals bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.

 

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op De Diaconie van de Waalse Hervormde Gemeente te Amsterdam.

 

Samenstelling Bestuur (Consistoire)

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 7 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van diakenen telt vier leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de Diaconie. De kerkenraad (Consistoire) is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het Consistoire wordt op zijn beurt gecontroleerd door de Réunion Wallonne.

 

Doelstelling/visie

Onderdelen van het beleid van De Diaconie van de Waalse Hervormde Gemeente te Amsterdam zijn:

- Ondersteunen van nooddruftige Walen van Amsterdam.

- Ondersteuning van de Waals Hervormde Gemeente te Amsterdam op diaconaal gebied.

Verder steunt zij charitatieve instellingen en doelen buiten de Waalse Kerk van Amsterdam naar haar goed inzicht en binnen haar mogelijkheden en dit alles met de gebruikelijke discretie behorend bij het ambt van diaken.


 

Beloningsbeleid

De leden van de kerkenraad (incl. Diaconie) ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

 

Verkorte staat van baten en lasten

 

BUDGET 2016