ANBI-gegevens stichtingen gelieerd aan de Waalse Kerk

Stichting de Ruusscher

Walenpleintje 157, 1012 JZ Amsterdam

 

RSIN-nummer

005078611

 

Statutaire doelstelling

De Ruusscher Stichting is opgericht op 25 januari 1965 te Amsterdam, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41198939 en heeft als doel het doen van giften aan charitatieve doelen. Daarnaast ondersteunt De Ruusscher Stichting sociale en culturele activiteiten van (Waalse) instellingen in Nederland.

 

Samenstelling Bestuur

Het bestuur van De Ruusscher Stichting was op 31 december 2020 als volgt samengesteld:

 

de heer M. A. Smalbrugge (voorzitter);

de heer J.C. Nel (bestuurder);

de heer P. van Oosten (bestuurder);

de heer R.A.F. van der Brug (uittredend bestuurder);

mevrouw M.G. Roland-Geestman (uittredend bestuurder);

mevrouw S. Mastenbroek-Ziegler (uittredend bestuurder);

de heer F. van Boetzelaer (intredend bestuurder);

de heer D. Rwema (intredend bestuurder).

  

Beloningsbeleid
Er wordt geen beloning uitgekeerd voor het bijwonen van vergaderingen, of andere gemaakte uren.

 

Activiteiten gedurende het jaar

De Ruusscher Stichting heeft in het jaar 2020 een groot aantal charitatieve en culturele doelen ondersteund.

 

Financiële verantwoording

De effectenportefeuille is ondergebracht bij een vermogensbeheerder, welke vrijheid van handelen heeft binnen een door de stichting gekozen profiel (gebalanceerd met alternatieven) met betrekking tot de  portefeuillesamenstelling . Daarbij is de verhouding van de portefeuille per 31 december 2020: 54% aandelen en 46% obligaties.

 

 

 

 

 

 

Financiële toelichting bij de jaarrekening 2020

 

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling:

Algemeen
De jaarrekening is gebaseerd op door de organisatie gekozen waarderingsgrondslagen, welke maatschappelijk aanvaardbaar zijn.

 

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van de activa en de passiva en de resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten, tenzij anders is vermeld. De opbrengsten en de kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.

 

Financiële vaste activa
De obligaties, alternatieve effecten en de aandelen worden gewaardeerd tegen beurswaarde in euro.

Koersresultaten op effecten worden direct ten gunste of ten laste van de staat van baten en lasten gebracht.

 

Deelnemingen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode op basis van de nettovermogenswaarde. Indien waardering tegen nettovermogenswaarde niet kan plaatsvinden doordat de hiervoor benodigde informatie niet kan worden verkregen, wordt de deelneming gewaardeerd volgens het zichtbaar eigen vermogen.

 

Bij de bepaling van de nettovermogenswaarde worden de waarderingsgrondslagen van de stichting gehanteerd.

 

Deelnemingen met een negatieve nettovermogenswaarde worden op nihil gewaardeerd. Bij deze waardering worden ook langlopende vorderingen op de deelnemingen meegenomen die feitelijk moeten worden gezien als onderdeel van de netto-investering. Dit betreft met name leningen waarvan de afwikkeling in de nabije toekomst niet is gepland en niet waarschijnlijk is. Een aandeel in de winst van de deelneming in latere jaren wordt pas verwerkt als en voor zover het cumulatieve niet verwerkte aandeel in het verlies is ingelopen. Wanneer de onderneming echter geheel of ten dele garant staat voor de schulden van een deelneming, dan wel de feitelijke verplichting heeft de deelneming (voor haar aandeel) in staat te stellen tot betaling van haar schulden, wordt een voorziening gevormd ter grootte van de verwachte betalingen door de onderneming ten behoeve van de deelneming.

 

Resultaatbepaling
Baten en lasten worden in beginsel toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben, met uitzondering van dividenden die worden verantwoord op het moment dat ze zijn ontvangen.

 

Giften worden op het moment van betaling van de gift ten laste van de staat van baten en lasten gebracht.

 

Gebruik van schattingen
Bij het opstellen van de jaarrekening dient het Bestuur, overeenkomstig algemeen geldende grondslagen, bepaalde schattingen en veronderstellingen te doen die medebepalend zijn voor de opgenomen bedragen. De feitelijke resultaten kunnen van deze schattingen afwijken.

Het jaarverslag van de stichting kunt u opvragen op bovenstaand adres.


Beleidsplan De Ruusscher Stichting

 

Inleiding

Dit document geeft inzicht in de manier waarop de doelstellingen van De Ruusscher Stichting worden nagestreefd.

 

Doelstelling
De Ruusscher Stichting is een charitatief vermogensfonds. De doelstellingen van de stichting zijn statutair als volgt bepaald:

 • Ouderenzorg en steun aan hulpbehoevende personen behorend tot de Waals-Hervormde Gemeente te Amsterdam, alsmede personen niet behorende tot de Waals-Hervormde Gemeente te Amsterdam;
 • Het (financieel) stimuleren, bevorderen en ondersteunen van algemene kerkelijke, charitatieve, culturele en levensbeschouwelijke doeleinden, zulks naar het inzicht van het bestuur en voorts alles wat daarmede in de meest uitgebreide zin des woords verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

 

Financiën en beheer
De stichting heeft haar vermogen verworven via nalatenschappen, met name dat van de naamgeefster Agnete de Le Beck (1668 - 1746) echtgenote van Melchior de Ruijsscher.

 

 • De financiële doelstelling van de stichting is instandhouding van het vermogen op de lange termijn.
 • Het beheer van het vermogen is ondergebracht bij een professionele vermogensbeheerder; jaarlijks wordt er aandacht besteed aan het convenant met de beheerder en het mandaat dat hiervoor geldt.
 • Bij het beheer van de portefeuillesamenstelling wordt een beleid gevoerd op basis van een gebalanceerd profiel met alternatieven. Daarbij is de richtlijn voor de verhouding van de portefeuille 52% aandelen, 48% obligaties en 0% alternatieve effecten
 • Het rendement op het vermogen wordt – indien mogelijk - volledig aangewend en besteed ten behoeve van de doelstellingen.

 

Bestuur
De leden van het bestuur worden door het bestuur benoemd waarbij de Kerkenraad van de Waals-Hervormde Gemeente te Amsterdam casu quo al dan niet om advies gevraagd kan worden. De bestuurders ontvangen geen vergoeding.

 

Beleid
Het actuele beleid van de stichting is gerelateerd aan de doelstelling en voorts gericht op de revitalisering van de Waalse Kerk als sociale, religieuze, spirituele en culturele gemeenschap. Vanuit deze doelstelling is het zogenoemde Walenplan ontwikkeld, gebaseerd op het organiseren van nevenactiviteiten op vier onderscheiden gebieden: muziek, discours, historie en francofonie.

 

De beoogde activiteiten omvatten:

 • continuering en uitbreiding van het aanbod van (klassieke) muziek in de kerk;
 • het aanbieden van uiteenlopende cursussen en workshops in de consistoriekamer entameren van (discussie)bijeenkomsten rond belangrijke maatschappelijke thema's met raakvlakken aan geloof, filosofie en levensbeschouwing;
 • bevorderen van studie naar en interesse voor de geschiedenis van het 'kerkelijk  erfgoed' - in samenwerking met de Vrije Universiteit te Amsterdam;
 • zoeken naar in de tijd passende manieren om de Franse taal en het literaire cultuurgoed dat daarmee samenhangt levend te houden.

 

Voor de uitvoering van het plan is een overeenkomst gesloten met Walenpleintje BV, waarvan de stichting enig aandeelhouder is.

 

 

*

  

 

Stichting Wees-, Oude Mannen- en Vrouwenhuis van de Waalse Hervormde Gemeente (Hospice Wallon)

Walenpleintje 157, 1012 JZ Amsterdam

 

RSIN-nummer

804381392

 

Statutaire doelstelling

Stichting Wees-, Oude Mannen- en Vrouwenhuis van de Waalse Hervormde Gemeente (Hospice Wallon) is opgericht op 4 juli 1978 te Amsterdam, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41215301 en heeft als doel ouderenzorg en steun aan hulpbehoevende personen behorende tot de Waals Hervormde Gemeente te Amsterdam, alsmede andere personen niet behorende tot de Waals Hervormde Gemeente te Amsterdam.

Voorts het (financieel) stimuleren, bevorderen en ondersteunen van algemene, kerkelijke, charitatieve en culturele doelen, zulks naar inzicht van het bestuur en voorts alles wat daarmede in de meest uitgebreide zin des woords verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

 

Samenstelling bestuur

Het bestuur van de Stichting Wees-, Oude Mannen- en Vrouwenhuis van de Waalse Hervormde Gemeente was per 31 december 2020 als volgt samengesteld:

de heer M. A. Smalbrugge (voorzitter);
de heer J.C. Nel (bestuurder);
de heer P. van Oosten (bestuurder);
de heer R.A.F. van der Brug (uittredend bestuurder);
mevrouw M.G. Roland-Geestman (uittredend bestuurder);
mevrouw S. Mastenbroek-Ziegler (uittredend bestuurder);
de heer F. van Boetzelaer (intredend bestuurder);
de heer D. Rwema (intredend bestuurder). 

 

Beloningsbeleid

Er wordt geen beloning uitgekeerd voor het bijwonen van vergaderingen, of andere gemaakte uren.

 

Activiteiten gedurende het jaar

Stichting 'Wees- Oude Mannen- en Vrouwenhuis van de Waalse hervormde gemeente' (Hospice Wallon) heeft in het jaar 2020 een groot aantal charitatieve en culturele doelen ondersteund. Bovendien heeft de stichting in het jaar 2020 diverse restauratie werkzaamheden uitgevoerd. 

 

Financiële verantwoording 
De effectenportefeuille is ondergebracht bij een vermogensbeheerder, welke vrijheid van handelen heeft binnen een door de stichting gekozen profiel (gematigd defensief zonder alternatieven). Daarbij is de verhouding van de portefeuille per 31 december 2020 53% aandelen, 46% obligaties en 1% grootboekinschrijvingen.

 

 

 

 

  

Financiële toelichting bij de jaarrekening 2020

 

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling: 

Algemeen
De jaarrekening is gebaseerd op door de organisatie gekozen waarderingsgrondslagen, welke maatschappelijk aanvaardbaar zijn.

 

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van de activa en de passiva en de resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten, tenzij anders is vermeld. De opbrengsten en de kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.

De cijfers over 2019 zijn geherrubriceerd teneinde vergelijkbaarheid met 2020 mogelijk te maken.

 

Materiële vaste activa

Het gebouw wordt gewaardeerd tegen kostprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen. De boekwaarde van het pand aan de Baroniestraat 11 te Amsterdam betreft een restwaarde; hierover wordt niet meer afgeschreven. Kunst/antiek is als P.M. opgenomen onder materiële vaste activa.  

 

Financiële vaste activa
De obligaties, alternatieve effecten en de aandelen worden gewaardeerd tegen beurswaarde in euro. Koersresultaten op effecten worden direct ten gunste of ten laste van de staat van baten en lasten gebracht.

  

Resultaatbepaling
Baten en lasten worden in beginsel toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben, met uitzondering van dividenden die worden verantwoord op het moment dat ze zijn ontvangen.

 

Giften worden op het moment van betaling van de gift ten laste van de staat van baten en lasten gebracht.

 

Gebruik van schattingen
Bij het opstellen van de jaarrekening dient het Bestuur, overeenkomstig algemeen geldende grondslagen, bepaalde schattingen en veronderstellingen te doen die medebepalend zijn voor de opgenomen bedragen. De feitelijke resultaten kunnen van deze schattingen afwijken.

 

Het jaarverslag van de stichting kunt u opvragen op bovenstaand adres. 


Beleidsplan Stichting Hospice Wallon

 

Stichting “Wees- Oude Mannen- en Vrouwenhuis van de Waalse hervormde gemeente” zal zich ook de komende jaren blijven inzetten voor zorg en steun aan ouderen en hulpbehoevende personen behorende tot de Waals Hervormde Gemeente te Amsterdam, alsmede andere personen niet behorende tot de Waals Hervormde Gemeente te Amsterdam.

 

Ook de komende jaren zal de Stichting de Waalse Hervormde Gemeenten in Nederland financieel blijven ondersteunen.

Daarnaast zal de Stichting kerkelijke, charitatieve, culturele en levensbeschouwelijke doelen (financieel) stimuleren en ondersteunen.

 

In het bijzonder zal de Stichting in ieder geval de komende drie jaar een financiële bijdrage leveren aan de European Academy on Religion and Society (EARS). Deze academie (opgericht in 2016) wil verbindingen leggen tussen academische theologie en de maatschappij, met als inzet theologische kennis beschikbaar te stellen voor de hele samenleving, niet alleen het gelovige deel. Hierdoor zal de theologie een andere, meer culturele rol krijgen in de samenleving.

 

Ook ondersteunt de stichting een project waarin o.a. Cordaan en de Protestantse Diaconie van Amsterdam participeren met de bedoeling een podium en onderdak te realiseren voor ouderen met dementie. In dit project zal de  sociale benadering van dementie centraal staan.

ANBI-gegevens Waalse Gemeente te Amsterdam

Waalse Gemeente te Amsterdam

Walenpleintje 157, 1012 JZ Amsterdam

 

KVK 76382079
RSIN 824126452

 

ANBI publicatie jaarrekening 2020 - CvK

  

Algemene gegevens

De Waalse Gemeente te Amsterdam is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven: "Een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten."

 

De Waalse Gemeente te Amsterdam vormt samen met de Waalse Kerk van Haarlem een pastorale combinatie: de predikant van de Waalse Kerk Amsterdam is tevens predikant van de Waalse Kerk van Haarlem.

 

De Waalse gemeente van Amsterdam (ook bekend onder de naam Eglise Wallonne d’Amsterdam) is opgericht in het jaar 1586. De voertaal tijdens de diensten is nog steeds Frans. De Waalse Kerken in Nederland vormen een aparte classis binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 4 artikel 21 lid 1 van de kerkorde van de Protestantse Kerk. Deze kerkorde is te vinden op de landelijke website van de Protestantse Kerk in Nederland.

 

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de de Waalse Gemeente te Amsterdam.

 

Samenstelling bestuur (Consistoire)

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad acht leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

 

Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en voor de gebouwen van de gemeente. Het College van Diakenen is verantwoordelijk voor diaconale aangelegenheden en voert hiervoor een aparte administratie. De Kerkenraad (Consistoire) is eindverantwoordelijk voor beide colleges, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening van beide colleges

 

Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

 

Beleidsplan

Het toekomstbeleid van de Waalse Kerk Amsterdam ligt verankerd in het zog. ‘Walenplan’, dat gericht is op behoud van de Waalse Kerk als religieuze gemeente en het ontwikkelen van culturele en spirituele nevenactiviteiten die passen binnen het DNA van de kerk. Deze zijn samen te vatten onder de noemers: muziek, discours, historie en francofonie. Het is de bedoeling dat dit pakket activiteiten de aantrekkingskracht van de kerk versterkt en bovendien een bijdrage levert aan de onderhouds- en exploitatiekosten van de kerk.

ANBI-gegevens Diaconie van de Waalse Hervormde Gemeente te Amsterdam

Algemene gegevens

 

Diaconie van de Waalse  Gemeente te AMSTERDAM

Walenpleintje 157, 1012 JZ Amsterdam

 

RSIN-NUMMER

824126476

 

De Diaconie van de Waalse Gemeente te Amsterdam (Diaconie de l’Eglise Wallonne d’Amsterdam) bestaat sedert de alteratie van Amsterdam (1578) en is een zelfstandig onderdeel van deze gemeente zoals bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.

 

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op De Diaconie van de Waalse Gemeente te Amsterdam.

 

Samenstelling Bestuur (Consistoire)

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 8 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van diakenen telt vier leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de Diaconie. De kerkenraad (Consistoire) is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.

 

Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

 

In haar doelstelling richt de Diaconie van de Waalse Gemeente te Amsterdam zich in het bijzonder op:

 • Ondersteunen van nooddruftige Walen van Amsterdam.
 • Ondersteuning van de Waalse Gemeente te Amsterdam op diaconaal gebied.

Daarnaast steunt zij charitatieve instellingen en doelen buiten de Waalse Kerk van Amsterdam naar haar goed inzicht en binnen haar mogelijkheden en dit alles met de gebruikelijke discretie behorend bij het ambt van diaken.

 

Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link.

Het toekomstbeleid van de Waalse Kerk Amsterdam ligt verankerd in het zog. ‘Walenplan’, dat gericht is op behoud van de Waalse Kerk als religieuze gemeente en het ontwikkelen van culturele en spirituele nevenactiviteiten die passen binnen het DNA van de kerk.

De Diaconie van de Waalse  Kerk van Amsterdam zal daarnaast – in samenwerking met de predikant en het Consistoire  - (pastorale) steun verlenen aan zieke en hulpbehoeftige leden en vrienden van de Waalse Gemeente en daarbuiten.

Ook werkt de Diaconie van de Waalse Kerk van Amsterdam samen met de Protestantse Diaconie van Amsterdam aan een onderzoek waarin geïnventariseerd wordt wat de specifieke situatie en de behoeften van Franstalige migranten zijn die in een kwetsbare situatie verkeren, zowel in het Wereldhuis - een opvangproject van de Diaconie van Amsterdam - als elders in de stad. Hiervoor is een Franstalige diaconaal werker aangesteld.

 

Beloningsbeleid

De leden van de kerkenraad (incl. Diaconie) ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

 

Verslag activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad.

Sinds medio 2015 is de Waalse Gemeente Amsterdam bezig om het hierboven genoemde ‘Walenplan’ te realiseren.

Daarnaast heeft de Waalse Diaconie zich in het jaar 2019 ingezet voor de ondersteuning van nooddruftige Walen en ondersteuning van de Waalse Gemeente te Amsterdam op diaconaal gebied en ook charitatieve instellingen en doelen buiten de Waalse Kerken naar haar goed inzicht en binnen haar mogelijkheden.

 

Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (budget) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren.

 

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

De voorgenomen bestedingen voor het jaar 2020 zullen niet sterk afwijken van de bestedingen in de afgelopen jaren.

Algemene toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie. De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie (eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk. 

 

 

Toelichting op de jaarrekening 2019 van de Diaconie van de Waalse Gemeente te Amsterdam

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling

Algemeen

De jaarrekening is gebaseerd op door de organisatie gekozen waarderingsgrondslagen, welke maatschappelijk aanvaardbaar zijn.

 

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van de activa en de passiva en de resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten, tenzij anders is vermeld. De opbrengsten en de kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.

 

Materiële vaste activa

De gebouwen worden gewaardeerd tegen kostprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen. De boekwaarde van de panden betreft een restwaarde. Over de panden wordt niet meer afgeschreven.

 

Financiële vaste activa

De obligaties, grootboekinschrijvingen en de aandelen worden gewaardeerd tegen beurswaarde in euro.
Koersresultaten op effecten worden direct ten gunste of ten laste van de staat van baten en lasten gebracht.

 

Resultaatbepaling

Baten en lasten worden in beginsel toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben, met uitzondering van dividenden die worden verantwoord op het moment dat ze zijn ontvangen.

Giften worden op het moment van betaling van de gift ten laste van de staat van baten en lasten gebracht.

 

Gebruik van schattingen

Bij het opstellen van de jaarrekening dient het Bestuur, overeenkomstig algemeen geldende grondslagen, bepaalde schattingen en veronderstellingen te doen die medebepalend zijn voor de opgenomen bedragen. De feitelijke resultaten kunnen van deze schattingen afwijken.