ANBI

Bekijk hier de ANBI-gegevens van


ANBI-gegevens College van Kerkrentmeesteren van de Waalse Gemeente te Amsterdam

Waalse Gemeente te Amsterdam, Walenpleintje 157, 1012 JZ Amsterdam
KVK 76382079
RSIN 824126452
Zie: ANBI publicatie jaarrekening 2023 - CvK

De Waalse Gemeente te Amsterdam is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven: "Een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten."

Waalse Gemeente te Amsterdam vormt samen met de Waalse Kerk van Haarlem een pastorale combinatie: de predikant van de Waalse Kerk Amsterdam is tevens predikant van de Waalse Kerk van Haarlem.

De Waalse gemeente van Amsterdam (ook bekend onder de naam Eglise Wallonne d’Amsterdam) is opgericht in het jaar 1586. De voertaal tijdens de diensten is nog steeds Frans. De Waalse Kerken in Nederland vormen een aparte classis binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 4 artikel 21 lid 1 van de kerkorde van de Protestantse Kerk. Deze kerkorde is te vinden op de landelijke website van de Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de de Waalse Gemeente te Amsterdam.

Samenstelling bestuur (Consistoire)

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad acht leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en voor de gebouwen van de gemeente. Het College van Diakenen is verantwoordelijk voor diaconale aangelegenheden. De Kerkenraad (Consistoire) is eindverantwoordelijk voor beide colleges, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening van beide colleges

Doelstelling

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

Beleidsplan

Het toekomstbeleid van de Waalse Kerk Amsterdam ligt verankerd in het zog. ‘Walenplan’, dat gericht is op behoud van de Waalse Kerk als religieuze gemeente en het ontwikkelen van culturele en spirituele nevenactiviteiten die passen binnen het DNA van de kerk. Deze zijn samen te vatten onder de noemers: muziek, discours, historie en francofonie. Het is de bedoeling dat dit pakket activiteiten de aantrekkingskracht van de kerk versterkt en bovendien een bijdrage levert aan de onderhouds- en exploitatiekosten van de kerk.

Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de Generale regeling rechtspositie predikanten van de Protestantse Kerk Nederland. Zie: https://www.protestantsekerk.nl/thema/arbeidsvoorwaarden

Er wordt aan bestuursleden geen beloning uitgekeerd voor het bijwonen van vergaderingen, of andere gemaakte uren.

Activiteitenverslag

Het college van kerkrentmeesters heeft zich afgelopen jaar, evenals vorige jaren, met verschillende kerkordelijke taken beziggehouden. Daarbij zijn met name het beheer van het vermogen, de investeringen ten behoeve van kerkenraadsbeleid en herstel / onderhoud van het gebouw de voornaamste punten van aandacht geweest.

Het CK heeft steeds overleg gevoerd met de stichtingen die het bestaan van de Waalse Kerk garanderen. Dat overleg is een vruchtbaar overleg geweest, ook al omdat een deel van de leden van het CK ook zitting heeft in het bestuur van de stichtingen.

In het overleg stond steeds centraal de wens van de kerkenraad om gericht naar buiten te treden en niet een besloten gemeenschap te blijven. In dat kader zet de predikant zich zeer in voor contacten met andere kerken in de stad en levert het CK daar waar mogelijk is een bijdrage.

Verder heeft het CK samengewerkt met restauratiearchitect Verlaan & Bouwstra als het gaat om de opstelling van een nieuw onderhoudsplan en het aanvragen van de Sim-subsidie. Het bureau is sinds 30 jaar bij de kerk betrokken en kent de kerk bijzonder goed. Nadat er afgelopen jaren gericht is geïnvesteerd in het opknappen van het gebouw, staat het gebouw er nu in goede staat bij en zijn er geen bijzondere ingrepen te verwachten.

Voorgenomen bestedingen & Verkorte staat van baten en lasten

Zie 'ANBI publicatie jaarrekening'.


ANBI-gegevens Diaconie van de Waalse Gemeente te Amsterdam

Diaconie van de Waalse Gemeente te Amsterdam, Walenpleintje 157, 1012 JZ Amsterdam
KVK 76382079
RSIN 824126476
Zie: ANBI publicatie jaarrekening 2023 - CvD

De Diaconie van de Waalse Gemeente te Amsterdam (Diaconie de l’Eglise Wallonne d’Amsterdam) bestaat sedert de alteratie van Amsterdam (1578) en is een zelfstandig onderdeel van deze gemeente zoals bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op De Diaconie van de Waalse Gemeente te Amsterdam.

Samenstelling Bestuur (Consistoire)

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 8 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van diakenen telt vier leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de Diaconie.

De kerkenraad (Consistoire) is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.

Doelstelling

De Diaconie van de Waalse hervormde gemeente te Amsterdam bestaat sedert 1586 en heeft als doel het ondersteunen van nooddruftige Walen en ondersteuning van de Waalse hervormde gemeente te Amsterdam op diaconaal gebied. Ook steunt zij charitatieve instellingen en doelen buiten de Waalse Kerken naar haar goed inzicht en binnen haar mogelijkheden.

Beleidsplan

Eind 2019 heeft de Diaconie het visiedocument 'Tu n'est pas seul - Visiedocument diaconie Waalse Kerk Amsterdam' opgesteld. In dit visiedocument zijn drie beleidslijnen geformuleerd, die het uitgangspunt vormen voor de activiteiten van de Waalse diaconie.

Ten eerste wil de diaconie van de Waalse kerk van Amsterdam, als onderdeel van de Waalse kerken in Nederland, voluit staan in haar eigen brede geschiedenis en ziet daarin ook belangrijke aanknopingspunten voor haar positionering en handelen van vandaag. Als belangrijk element ziet zij daarin het feit dat de Waalse kerk van oorsprong een migrantenkerk is. Om die reden heeft zij een duidelijke gerichtheid op de thematiek van migratie. Gastvrijheid, dat een centraal begrip in het zelfverstaan van de Waalse kerken is, is voor de Waalse diaconie eveneens een centrale waarde. Vanuit haar geschiedenis heeft zij tevens een belangrijke oriëntatie op de Franse taal en cultuur, die mede tot uitdrukking komt in haar betrokkenheid bij Franstalige ongedocumenteerden in de stad.

De Waalse Diaconie is ook lid van de Waalse kerken in Nederland en daarmee onderdeel van de Protestantse kerk in Nederland. Vanuit die relatie is er verbondenheid met de landelijke Commission MDO (Mission, Diaconie, OEcuménisme) van de Waalse kerken en ook met de andere Waalse diaconieën in Nederland, in het bijzonder met de diaconie van de Waalse kerk in Haarlem.

De Waalse Diaconie is ten slotte een Amsterdamse diaconie, met een bijzondere (historische) verbondenheid met de stad Amsterdam. Zij brengt die verbondenheid tot uitdrukking in haar samenwerking met sociale partners in de stad, waaronder de diaconie van de Protestantse Kerk te Amsterdam. Ook streeft de Waalse diaconie er naar om, in samenwerking met anderen – in en buiten de Waalse kerk van Amsterdam, concreet invulling te geven aan ‘het diaconale gezicht van de Waalse kerk’ als één van de binnenstadskerken van Amsterdam, gevestigd op de Wallen.

Beloningsbeleid

Er wordt aan bestuursleden geen beloning uitgekeerd voor het bijwonen van vergaderingen, of andere gemaakte uren.

Activiteitenverslag

De Waalse Diaconie heeft zich in het afgelopen jaar ingezet voor de ondersteuning van nooddruftige Walen en ondersteuning van de Waalse hervormde gemeente te Amsterdam op diaconaal gebied en ook charitatieve instellingen en doelen buiten de Waalse Kerken naar haar goed inzicht en binnen haar mogelijkheden. Zo zijn zowel op lokaal, nationaal en internationaal niveau projecten ondersteund.

Voorgenomen bestedingen & Verkorte staat van baten en lasten

Zie 'ANBI publicatie jaarrekening'.


ANBI-gegevens Waalse Kerk & gelieerde stichtingen

Stichting de Ruusscher, Walenpleintje 157, 1012 JZ Amsterdam
KVK 41198939
RSIN 005078611
Zie: ANBI publicatie jaarrekening 2023 - De Ruusscher Stichting

De Ruusscher Stichting is opgericht op 25 januari 1965 te Amsterdam en heeft haar vermogen verworven via nalatenschappen, met name dat van de naamgeefster Agnete de Le Beck (1668-1746), echtgenote van Melchior de Ruijsscher. De stichting heeft als doel het doen van giften aan charitatieve doelen. Daarnaast ondersteunt De Ruusscher Stichting sociale en culturele activiteiten van (Waalse) instellingen in Nederland.

Samenstelling bestuur

Het bestuur van De Ruusscher Stichting was op 31 december 2021 als volgt samengesteld:

 • de heer M. A. Smalbrugge (voorzitter);
 • de heer D.B. Rwema (bestuurder);
 • mevrouw G.J. Hoving (bestuurder);
 • de heer G.A.L van Boetzelaer (bestuurder);
 • mevrouw W.H.W. de Gaay Fortman (bestuurder);
 • mevrouw A.J.V. Quarles van Ufford (bestuurder);

Doelstelling

 1. Ouderenzorg en steun aan hulpbehoevende personen behorende tot de Waals Hervormde Gemeente te Amsterdam, alsmede andere personen niet behorende tot de Waals Hervormde Gemeente te Amsterdam.
 2. Het (financieel) stimuleren, bevorderen en ondersteunen van algemene, kerkelijke, charitatieve, culturele en levensbeschouwelijke doeleinden, zulks naar het inzicht van het Bestuur en voorts alles wat daarmede in de meest uitgebreide zin des woord verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Beleidsplan

Het actuele beleid van de stichting is gerelateerd aan de doelstelling en voorts gericht op de revitalisering van de Waalse Kerk als sociale, religieuze, spirituele en culturele gemeenschap. Vanuit deze doelstelling is het zogenoemde Walenplan ontwikkeld, gebaseerd op het organiseren van nevenactiviteiten op vier verschillende gebieden: muziek, discours, historie en francofonie. Voor de uitvoering van het plan is een overeenkomst gesloten met Walenpleintje B.V., waarvan de stichting enig aandeelhouder is.

De financiële doelstelling van de stichting is instandhouding van het vermogen op de lange termijn. Het beheer van het vermogen is ondergebracht bij een professionele vermogensbeheerder; jaarlijks wordt er aandacht besteed aan het convenant met de beheerder en het mandaat dat hiervoor geldt. Bij het beheer van de portefeuillesamenstelling wordt een beleid gevoerd op basis van een gebalanceerd profiel met alternatieven. Daarbij is de richtlijn voor de verhouding van de portefeuille 52% aandelen, 48% obligaties en 0% alternatieve effecten. Het rendement op het vermogen wordt – indien mogelijk - volledig aangewend en besteed ten behoeve van de doelstellingen.

Beloningsbeleid

Er wordt aan bestuursleden geen beloning uitgekeerd voor het bijwonen van vergaderingen, of andere gemaakte uren.

Activiteitenverslag

De Ruusscher Stichting heeft in het jaar 2021 een groot aantal charitatieve en culturele doelen financieel ondersteund, waaronder de 'Leerstoel Religieus Erfgoed' aan de VU en de culturele activiteiten in de Waalse Kerk Amsterdam.

Voorgenomen bestedingen & Verkorte staat van baten en lasten

Zie 'ANBI publicatie jaarrekening'.


Stichting Wees-, Oude Mannen- en Vrouwenhuis van de Waalse Hervormde Gemeente (Hospice Wallon)

Walenpleintje 157, 1012 JZ Amsterdam
KVK 41215301
RSIN 804381392
Zie: ANBI publicatie jaarrekening 2023 - Hospice Wallon

Statutaire doelstelling

Stichting Wees-, Oude Mannen- en Vrouwenhuis van de Waalse Hervormde Gemeente (Hospice Wallon) is opgericht op 4 juli 1978 te Amsterdam, en heeft als doel ouderenzorg en steun aan hulpbehoevende personen behorende tot de Waals Hervormde Gemeente te Amsterdam, alsmede andere personen niet behorende tot de Waals Hervormde Gemeente te Amsterdam.

Samenstelling bestuur

Het bestuur van de Stichting Wees-, Oude Mannen- en Vrouwenhuis van de Waalse Hervormde Gemeente was per 31 december 2021 als volgt samengesteld:

 • de heer M. A. Smalbrugge (voorzitter);
 • de heer D.B. Rwema (bestuurder);
 • mevrouw G.J. Hoving (bestuurder);
 • de heer G.A.L. van Boetzelaer (bestuurder);
 • mevrouw W.H.W. de Gaay Fortman (bestuurder);
 • mevrouw A.J.V. Quarles van Ufford (bestuurder)

Doelstelling

 1. Ouderenzorg en steun aan hulpbehoevende personen behorende tot de Waals Hervormde Gemeente te Amsterdam, alsmede andere personen niet behorende tot de Waals Hervormde Gemeente te Amsterdam.
 2. Het (financieel) stimuleren, bevorderen en ondersteunen van algemene, kerkelijke, charitatieve, culturele en levensbeschouwelijke doeleinden, zulks naar het inzicht van het Bestuur en voorts alles wat daarmede in de meest uitgebreide zin des woords verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Beleidsplan

Stichting "Wees- Oude Mannen- en Vrouwenhuis van de Waalse hervormde gemeente" zal zicht de komende jaren blijven inzetten voor zorg en steun aan ouderen en hulpbehoevende personen. Daarnaast zal de stichting kerkelijke, charitatieve, culturele en levensbeschouwelijke doelen (financieel) stimuleren en ondersteunen.

Beloningsbeleid

Er wordt aan bestuursleden geen beloning uitgekeerd voor het bijwonen van vergaderingen, of andere gemaakte uren.

Activiteitenverslag

Stichting "Wees- Oude Mannen en Vrouwenhuis van de Waalse hervormde gemeente" (Hospice Wallon) heeft in het jaar 2021 een groot aantal charitatieve en culturele doelen ondersteund. Bovendien heeft de stichting in het jaar diverse restauratie werkzaamheden aan de in het bezit zijnde kunstvoorwerpen uitgevoerd.

De stichting zal ook de financiële bijdrage aan de European Academy on Religion and Society (EARS) in de komende jaren continueren. Deze academie, opgericht in 2016, wil verbindingen leggen tussen academische theologie en de maatschappij, met als inzet theologische kennis beschikbaar te stellen voor de hele samenleving, dus niet alleen voor het gelovige deel.

Voorgenomen bestedingen & Verkorte staat van baten en lasten

Zie 'ANBI publicatie jaarrekening'.