Algemene voorwaarden voor bezoek aan De Waalse Kerk te Amsterdam

Algemene bepalingen

Artikel 1.1: Onder ‘De Waalse Kerk’ wordt verstaan de organisatie die het kerkgebouw aan het Walenpleintje 157-159 te Amsterdam exploiteert, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, het management, de medewerkers en overige functionarissen die bevoegd zijn namens deze organisatie op te treden.

Artikel 1.2: Onder 'De Waalse Kerk' wordt in deze voorwaarden tevens verstaan het geheel van ruimten (bebouwd en onbebouwd) dat onder de rechts- of beheersbevoegdheid van de directie van De Waalse Kerk valt, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, de vrij toegankelijke publieke ruimten, de publieke ruimten waarvoor een toegangsbewijs nodig is dan wel die gehuurd of gebruikt kunnen worden door derden, kantoren en facilitaire ruimten.

Artikel 1.3: Onder ‘bezoeker' wordt verstaan een ieder die op enigerlei manier, al dan niet (in)direct met De Waalse Kerk een overeenkomst sluit met als doel het complex te betreden en/of een activiteit bij te wonen die in De Waalse Kerk wordt georganiseerd.

Artikel 1.4: Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen de Waalse Kerk en een Bezoeker.

Artikel 1.5: Deze algemene bezoekersvoorwaarden zijn beschikbaar op de website van De Waalse Kerk, www.dewaalsekerk.nl.

 

Kaarten, prijzen en restituties

Artikel 2.1: De webshop van De Waalse Kerk is onderdeel van Walenpleintje B.V., ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 63546612. De webshop-editors stellen de informatie die u wordt aangeboden met de grootst mogelijke zorg samen. Op basis van nieuwe informatie vinden regelmatig aanpassingen in de webshop plaats. Aan een onverhoopte fout in een beschrijving, beschikbaarheid of een onjuiste prijsvermelding kunnen geen rechten worden ontleend. De Waalse Kerk is evenmin aansprakelijk voor fouten van derden. Alle vermelde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief eventuele administratiekosten.

Artikel 2.2: De Bezoeker die aanwezig is in een ruimte van De Waalse Kerk waarvoor op dat moment toegang geheven wordt, dan wel een dergelijke ruimte wil betreden, is ten allen tijde verplicht desgevraagd het toegangsbewijs en enige kaart of voucher die recht geeft op korting op de toegangsprijs te tonen aan het daartoe bevoegde personeel van De Waalse Kerk.

Artikel 2.3: De Bezoeker is niet gerechtigd tot verkrijging van restitutie van de toegangsprijs of enige andere vergoeding in geval van verlies of diefstal van het toegangsbewijs. Indien een Bezoeker geen gebruik maakt van het vooraf gekochte toegangsbewijs is dit voor eigen rekening en risico van de Bezoeker; dit is ook het geval indien het toegangsbewijs alleen geldig is voor een bepaalde tijd en/of datum. Een eenmaal verkregen toegangsbewijs kan niet worden geruild. Er vindt evenmin restitutie van de toegangsprijs plaats.

Artikel 2.4: De Bezoeker kan de toegang tot De Waalse Kerk worden ontzegd wanneer blijkt dat het toegangsbewijs, de kortingskaart of de voucher niet is verkregen van De Waalse Kerk of een daartoe door De Waalse Kerk bevoegd verklaarde instantie.

Artikel 2.5: De Waalse Kerk restitueert de door de Bezoeker daadwerkelijk betaalde toegangsprijs niet indien de Bezoeker De Waalse Kerk voortijdig moet verlaten wegens een calamiteit waardoor De Waalse Kerk geheel of gedeeltelijk wordt ontruimd, of andere omstandigheden die als overmacht zijn te kwalificeren.

 

Verblijf in De Waalse Kerk

Artikel 3.1: Gedurende het verblijf in De Waalse Kerk dient de Bezoeker zich in overeenstemming met de openbare orde, de goede zeden en de met betrekking tot de aard van de bezochte activiteit geldende regels van fatsoen te gedragen. De Bezoeker is tevens verplicht de door personeel van De Waalse Kerk gegeven aanwijzingen en instructies direct op te volgen. Indien naar het redelijk oordeel van personeel van De Waalse Kerk, de Bezoeker op enigerlei wijze in strijd met deze normen, aanwijzingen of instructies handelt, kan de Bezoeker de verdere toegang tot De Waalse Kerk worden ontzegd, zonder dat de Bezoeker enig recht heeft op vergoeding van de kosten van het toegangsbewijs of eventuele andere gemaakte kosten of schade.

Artikel 3.2: Ouders of begeleiders van kinderen zijn ten allen tijde verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het gedrag van door hen meegebrachte kinderen. Leraren en begeleiders van groepen zijn verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het gedrag van door hen begeleide groepsleden.

Artikel 3.3: Het is de Bezoeker onder meer verboden om in De Waalse Kerk:

a. aan derden goederen van welke aard dan ook te koop aan te bieden, dan wel kosteloos te verschaffen;

b. andere Bezoekers te hinderen, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, door het gebruik van mobiele telefoons, mp3 spelers of andere bronnen van geluidsoverlast;

c. (huis)dieren mee te nemen, tenzij deze in bepaalde ruimtes expliciet worden toegestaan of wanneer het (blinden)geleidehonden betreft en deze een Bezoeker met identificatiepas begeleiden;

d. te roken

e. zonder toestemming van de directie door Bezoeker meegebrachte etenswaren en andere consumpties te nuttigen in De Waalse Kerk;

f. zonder toestemming van daartoe bevoegd personeel van De Waalse Kerk voorwerpen of stoffen, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, vouwfietsen of grote tassen, mee te nemen in de kerkzaal, dan wel andere door De Waalse Kerk aangewezen plaatsen. Deze kunnen worden afgegeven op een door De Waalse Kerk aan te wijzen plaats;

g. Wettelijk verboden zaken/artikelen in het gebouw mee te nemen of te nuttigen. Indien een Bezoeker de hierin genoemde verboden overtreedt, dan wel een door een medewerker van De Waalse Kerk gegeven instructie niet opvolgt, kan de Bezoeker de (verdere) toegang tot De Waalse Kerk worden ontzegd, zonder dat de Bezoeker enig recht heeft op restitutie van de prijs van het toegangsbewijs;

h. beschadigingen aan te brengen aan De Waalse Kerk, dan wel de daarin tentoongestelde of anderszins aanwezige (on)roerende zaken. Eventuele veroorzaakte schade wordt op de Bezoeker verhaald.

Artikel 3.4: Anders dan met voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van De Waalse Kerk is het de Bezoeker verboden om geluids-, beeld- of andere opnamen te maken in De Waalse Kerk. Voorts is het verboden, anders dan met voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van De Waalse Kerk elke geluids-, beeld- of andere opnamen die in De Waalse Kerk gemaakt zijn, openbaar te maken dan wel te vermenigvuldigen, op welke wijze en met welk medium dan ook.

Artikel 3.5: Bij constatering van diefstal, vernieling, of ernstige overlast veroorzaakt door de Bezoeker, zal de Bezoeker de toegang tot De Waalse Kerk worden ontzegd, zal aangifte worden gedaan bij de politie en zal de Bezoeker aansprakelijk worden gesteld voor de geleden schade, waaronder doch niet beperkt tot geleden verlies en gederfde winst.

Artikel 3.6: De Waalse Kerk behoudt zich het recht van de Bezoeker beeld en/of geluidsopnamen te (doen) maken. De Bezoeker zal geen auteursrechtelijk of ander bezwaar maken tegen de gebruikmaking van zijn portret/gelijkenis als onderdeel van de openbaarmaking van genoemde evenementen.

 

Klachten en reclame

Artikel 4.1: De Waalse Kerk zal al het mogelijke doen om het bezoek aan De Waalse Kerk of de door De Waalse Kerk georganiseerde evenementen overeenkomstig het gepubliceerde aanbod te laten verlopen; hieronder valt ook de verplichting het publiek zo goed mogelijk te informeren over gehele, gedeeltelijke of vervroegde sluiting van De Waalse Kerk en/of door De Waalse Kerk georganiseerde evenementen. Voorts informeert De Waalse Kerk het potentiële publiek over hinder veroorzakende onderhoudswerkzaamheden, verbouwingen of het (her)inrichten van ruimtes. De Bezoeker kan hieraan nimmer een recht op schadevergoeding ontlenen.

Artikel 4.2: Reclame is niet mogelijk met betrekking tot de volgende klachten en omstandigheden, en leiden derhalve nimmer tot enige verplichting tot schadevergoeding door De Waalse Kerk aan de Bezoeker:

a. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door andere Bezoekers, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, geluidsoverlast, ongepast gedrag, diefstal en molest;

b. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door onderhoudswerkzaamheden, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, een verbouwing of het (her)inrichten van ruimtes;

c. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van faciliteiten in De Waalse Kerk

d. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op de toewijzing en de verdeling van plaatsen en/of een door omstandigheden noodzakelijke wijziging van het stoelenplan, dan wel slecht(er) of beperkt(er) zicht.

 

Aansprakelijkheid van De Waalse Kerk

Artikel 5.1: Voor schade ontstaan als gevolg van door De Waalse Kerk en/of derden aan bezoeker verstrekte prijsopgaven, mededelingen of andere vormen van informatie is De Waalse Kerk nimmer aansprakelijk, behoudens indien en voor zover deze schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of grove schuld van De Waalse Kerk en/of zijn medewerkers.

Artikel 5.2: Het verblijf van de bezoeker in De Waalse Kerk is voor eigen rekening en risico. De Waalse Kerk is slechts aansprakelijk voor door de bezoeker geleden zaaks- en/of gevolgschade of aan de bezoeker toegebracht letsel die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van opzet of grove schuld van De Waalse Kerk, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt, waartegen De Waalse Kerk verzekerd is, dan wel naar redelijkheid en billijkheid verzekerd had behoren te zijn.

Artikel 5.3: ln geen enkel geval is De Waalse Kerk gehouden een hoger bedrag aan schadevergoeding te betalen dan: a. de daadwerkelijk betaalde toegangsprijs en daadwerkelijk gemaakte reiskosten of, indien dat meer is; b. het door de verzekeraar van De Waalse Kerk aan De Waalse Kerk ter zake van de schade uitbetaalde bedrag, dan wel; c. de ter zake van de schade van een andere derde verkregen vergoeding.

Artikel 5.4: Voor schade veroorzaakt aan voertuigen van de bezoeker is De Waalse Kerk nimmer aansprakelijk.

Artikel 5.5: De Waalse Kerk is nimmer aansprakelijk voor welke (in)directe schade dan ook, ontstaan als (in)direct gevolg van enig gebrek, enige hoedanigheid of omstandigheid aan, in of op enig onroerend zaak waarvan De Waalse Kerk houder, (erf)pachter, huurder dan wel eigenaar is of dat anderszins ter beschikking van De Waalse Kerk staat, behoudens indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van De Waalse Kerk en/of zijn medewerkers.

Artikel 5.6: Indien De Waalse Kerk goederen in ontvangst neemt of indien goederen op welke wijze dan ook waar dan ook door wie dan ook worden gedeponeerd, bewaard en/of achtergelaten zonder dat De Waalse Kerk daarvoor enige vergoeding bedingt, dan is De Waalse Kerk nimmer aansprakelijk voor schade aan of in verband met goederen op welke wijze dan ook ontstaan tenzij De Waalse Kerk opzettelijk schade heeft toegebracht, of de schade het gevolg is van grove schuld van De Waalse Kerk.

Artikel 5.7: De totale aansprakelijkheid van De Waalse Kerk wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de bezoekovereenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade en zal in geen geval meer bedragen dan de onder 5.3 beschreven schadevergoedingsregeling.

Artikel 5.8: In geval van schade door dood of lichamelijk letsel zal de totale aansprakelijkheid van De Waalse Kerk in geen geval meer bedragen dan de onder 5.3 beschreven schadevergoedingsregeling.

Artikel 5.9: Aansprakelijkheid van De Waalse Kerk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst of loon, gemiste besparingen et cetera, is uitgesloten.

 

Overmacht

Artikel 6.1: Als overmacht voor De Waalse Kerk, die maakt dat een eventuele daardoor veroorzaakte tekortkoming De Waalse Kerk niet kan worden toegerekend, geldt iedere onvoorzienbare omstandigheid die het uitvoeren van de overeenkomst door De Waalse Kerk zodanig bemoeilijkt dat, tijdelijk of blijvend, het uitvoeren van de overeenkomst onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt.

Artikel 6.2: Onder zodanige omstandigheden worden mede verstaan omstandigheden bij personen en/of diensten en/of instellingen waarvan De Waalse Kerk gebruik maakt bij het uitvoeren van de bezoekovereenkomst.

 

Gevonden voorwerpen

Artikel 7.1: Door de Bezoeker in De Waalse Kerk gevonden voorwerpen kunnen worden afgegeven bij een medewerker van De Waalse Kerk.

Artikel 7.2: De Waalse Kerk zal zich naar redelijkheid inspannen om de eigenaar of rechthebbende van het gevonden voorwerp te achterhalen en heeft hiertoe indien de aard van het gevonden voorwerp hier aanleiding toe geeft zo nodig contact met de politie. Gevonden voorwerpen waarvan, na een redelijke termijn in bewaringneming door De Waalse Kerk, geen afgifte is gevraagd door de eigenaar of rechthebbende kunnen, indien de aard van het gevonden voorwerp hier aanleiding tot geeft, worden overgedragen aan de politie.

Artikel 7.3: Ingeval de eigenaar of rechthebbende van een gevonden voorwerp zich meldt, kan deze de goederen zelf afhalen. De eigenaar of rechthebbende dient zich deugdelijk te legitimeren.

 

Overige voorwaarden

Artikel 8.1: De toepasselijkheid van deze Bezoekvoorwaarden laat onverlet de eventuele toepasselijkheid van andere (contractuele) voorwaarden en/of regelingen van De Waalse Kerk.

Artikel 8.2: Indien en voor zover voor de aanschaf van toegangsbewijzen of kortingsvouchers of vanwege enige andere aanleiding persoonsgegevens van de Bezoeker zullen worden verkregen en bewaard, geldt dat De Waalse Kerk een bewerker is in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De Waalse Kerk zal de gegevens juist, nauwkeurig, toereikend, ter zake dienend, gelet op de doeleinden behandelen en deze gegevens voor geen ander doel gebruiken dan als aangegeven.

 

Toepasselijk recht

Artikel 9.1: Op deze Bezoekvoorwaarden en op de overeenkomst tussen de Bezoeker en De Waalse Kerk is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 9.2: Alle geschillen die uit de overeenkomst tussen de Bezoeker en De Waalse Kerk voortvloeien worden uitsluitend ter berechting voorgelegd aan de rechter die bevoegd is in Amsterdam onverminderd het recht op hoger beroep of cassatie.

 

Terug naar boven ^