Algemene inschrijfvoorwaarden

Inschrijving en facturatie:

Deelname aan een cursus van het Centre Français-Néerlandais is alleen mogelijk als het inschrijfformulier volledig is ingevuld en het totaalbedrag van de cursus is voldaan. Indien de cursist daartoe de wens te kennen geeft kan hij ook gebruik maken van een gespreide betalingsregeling tot maximaal twee termijnen. Hiervoor zal dan een aparte betalingsovereenkomst ondertekend dienen te worden. De factuur dient binnen acht dagen na factuurdatum te worden voldaan. Na het verstrijken van de betalingstermijn, zonder betaling, behoudt het Centre Français-Néerlandais zich het recht voor om de deelnemer toegang tot de cursus (tijdelijk) te ontzeggen. Het volledige cursusbedrag dient echter in alle gevallen te worden voldaan (zie hieronder ‘Annuleringsvoorwaarden’).

 

Annuleringsvoorwaarden:

Op uw inschrijving is de wettelijke bedenktermijn bij koop op afstand van toepassing. U kunt uw inschrijving kosteloos schriftelijk annuleren binnen 14 dagen vanaf het moment van registratie, mits u dit ten minste twee weken vóór aanvang van de geboekte cursus doet. Indien u na 14 dagen vanaf het moment van registratie, doch ten minste twee weken vóór aanvang van de geboekte cursus, wilt annuleren, wordt er € 50,- administratiekosten in rekening gebracht. Indien u korter dan twee weken voor aanvang van de geboekte cursus annuleert, blijft in elk geval het volledige cursusbedrag (100%) verschuldigd. Indien u uw inschrijving wilt verplaatsen naar een andere periode, wordt er € 25,- administratiekosten in rekening gebracht. Onder schriftelijke annulering wordt verstaan: per e-mail via info@dewaalsekerk.nl.

 

Annulering door het Centre Français-Néerlandais:

Om een annulering door het Centre Français-Néerlandais zo veel mogelijk te voorkomen zullen wij ons uiterste best doen om een andere passende oplossing voor de cursist te zoeken. Bij groepen met onvoldoende deelnemers (minder dan zeven deelnemers) behoudt het Centre Français-Néerlandais zich het recht voor om een cursus te annuleren. Eventueel betaalde cursusgelden worden volledig gerestitueerd. Het Centre Français-Néerlandais hanteert een restitutietermijn van acht dagen na annulering. Het Centre Français-Néerlandais kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onkosten gemaakt door de deelnemer als gevolg van een annulering (zoals reis- of verblijfskosten).

 

Privacy:

Het Centre Français-Néerlandais hecht veel waarde aan uw privacy. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt. Bovendien zal alle gevoelige (persoonlijke) informatie over onze cursisten, evenals bedrijfsinformatie van cursisten, die ons in het kader van onze taaltrainingen ter ore komt, door het Centre Français-Néerlandais worden beschouwd als strikt vertrouwelijk en niet worden gedeeld met partijen buiten het Centre Français-Néerlandais. We behouden ons het recht voor om cursisten incidenteel aankondigingen over ons cursusaanbod per e-mail toe te zenden.

 

Wijzigingen: Het Centre Français-Néerlandais behoudt zich te allen tijde het recht voor deze betalings- en annuleringsvoorwaarden te wijzigen.